Publications

Conferennce Proceedings

 1. Learning to Adapt to Evolving Domains
  Hong Liu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Yu Wang
  NeurIPS 2020

 2. Transferable Adversarial Training: A General Approach to Adapting Deep Classifiers
  Hong Liu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan
  ICML 2019, (Long Talk)

 3. Separate to Adapt: Open Set Domain Adaptation via Progressive Separation
  Hong Liu, Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang
  CVPR 2019

Preprints

 1. Cycle Self-Training for Domain Adaptation
  Hong Liu, Jianmin Wang, Mingsheng Long
  arxiv preprint

 2. Towards Understanding the Transferability of Deep Feature Representations
  Hong Liu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan
  arxiv preprint

 3. Meta-learning Transferable Representations with a Single Target Domain
  Hong Liu, Jeff Z. HaoChen, Colin Wei, Tengyu Ma
  arxiv preprint